Welcome to the Apache Tika 1.11-SNAPSHOT Server

For endpoints, please see https://wiki.apache.org/tika/TikaJAXRS and http://tika.apache.org/1.11/miredot/index.html